Monash Uni Kendo visit to Melbourne Uni Kendo (2007)

Feng: Nice to meet new Kendokas !